fbpx

Pirkimo, pristatymo taisyklės

I. INTERNETO SVETAINĖS TURINYS IR TIKSLAI

1. Interneto svetainės zuikiopastas.lt (toliau – Svetainė) teikiamos paslaugos – šventinių laiškų siuntimo paslauga pagal pateiktas kainas ir terminus .Svetainės administratorius yra MB AND Proejktai, el. pašto adresas info@zuikiopastas.lt (toliau – Teikėjas). Svetainė ir joje pateikta informacija yra skirta tik užsakyto šventinio laiško kūrimo Klientams tikslams. Svetainė ir joje esanti informacija negali būti naudojama kitiems tikslams.
2. Svetainėje esančioje anketos informacijoje, kurią užpildo Klientas, gali būti netikslumų, klaidų. Teikėjas už jas neatsako.
3. Už Klientų svetainės anketoje patalpintą informaciją atsako asmenys, kurie tokią informaciją Svetainės anketoje patalpino.
4. Teikėjas pasilieka teisę bet kada, neįspėjęs lankytojų, keisti, taisyti ar papildyti Svetainės turinį, visiškai atnaujinti Svetainę, laikinai sustabdyti Svetainės veiklą, visiškai nutraukti Svetainės veiklą.
5. Svetainės lankytojams Svetainėje griežtai draudžiama vartoti keiksmažodžius ir kitus žodžius, žeminančius asmens garbę ir orumą, taip pat griežtai draudžiama skelbti informaciją, kuria: raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką; skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę; kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti; platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija; propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos, siekiama apgauti kitus asmenis ir pan. Tokią informaciją Svetainėje skleidę, teikę asmenys (lankytojai) atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
6. Draudžiama į Svetainę kelti informaciją, kuri yra žalinga Svetainei ar kuri gali pakenkti kitiems Svetainės lankytojams (įskaitant, bet neapsiribojant kompiuterinius virusus, kitokius žalingus komponentus ar informaciją, žalingą programinę įrangą ir kt.)
7. Draudžiama skelbti tokią informaciją, kuri pažeistų bet kokius kitus šalies, kurioje reziduoja Svetainės lankytojas, teisės aktų reikalavimus. Tokią informaciją Svetainėje skleidę, teikę asmenys (lankytojai) atsako pagal šalies, kurioje tokie asmenys reziduoja, įstatymus bei Lietuvos Respublikos įstatymus.
8. Svetainės lankytojai Svetainėje negali skelbti jokios reklamos.
9. Svetainės lankytojas gali įdėti nuorodas į Svetainę kituose tinklalapiuose, su sąlygomis, kad tokios nuorodos įdėjimas nepažeidžia Teikėjo, jo vardu veikiančių asmenų, Svetainės reputacijos, nedaro jiems žalos ir nesuteiks naudos Svetainės lankytojui.
10. Teikėjas ar jo vardu veikiantys asmenys, neįspėję Svetainės lankytojų turi teisę šalinti iš Svetainės bet kokią informaciją, kurių turinys prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, etikos bei moralės normoms ir šių taisyklių reikalavimams. Be to Teikėjas ar jo vardu veikiantys asmenys tokiu atveju turi teisę pašalinti lankytoją iš registruotų lankytojų, panaikinti jo prisijungimo duomenis ir ateityje neleisti susikurti profilio Svetainėje.

II. AUTORINĖS TEISĖS

11. Svetainėje esanti tekstinė ir grafinė informacija, vaizdo medžiaga, anketos forma, nuotraukos, Svetainės prekės ženklas (logo tipas), pati Svetainė (dizainas ir turinio informacija) yra Teikėjo intelektinė nuosavybė. Svetainėje gali būti patalpinti trečiųjų asmenų prekių ženklai (logotipai) jų paslaugoms, prekėms identifikuoti.
12. Draudžiama Svetinę ar bet kurią jos atskirą dalį (fotografijas, tekstus, vaizdo medžiagą, programas ir t. t.) bet kokiu būdu ir forma kopijuoti, spausdinti, atkurti ar kitaip atgaminti, saugoti, platinti, keisti ar naudoti kituose kūriniuose, publikacijose, kitose svetainėse, prieš tai negavus Teikėjo išankstinio raštiško leidimo. Be išlygų draudžiama platinti ar kopijuoti bet kurią Svetainės dalį bet kokiais komerciniais tikslais.
13. Nei vienas lankytojas neįgyja teisės naudoti “zuikiopastas.lt” ar bet kokį kitą kelių žodžių variantą kaip prekės ženklą ar susijusias intelektines teises, jei tokiame junginyje yra naudojama “zuikiopastas.lt”.
14. Svetainėje esančią medžiagą ir informaciją galite skaityti, peržiūrėti, atspausdinti ir parsisiųsti
tik savo asmeniniams tikslams bei Svetainės sklaidos tikslais, naudojantis išimtinai tik Svetaine.

III. INTERNETO SVETAINĖS TAISYKLĖS

15. Visus Svetainės lankytojus prašome atidžiai perskaityti šias taisykles prieš pradedant naudotis Svetaine. Jei Svetainės lankytojas naudojasi Svetaine, tokiais savo veiksmais Svetainės lankytojas patvirtina, kad su visomis šiomis taisyklėmis susipažino, su visomis šiomis taisyklėmis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Jei dėl kokios nors priežasties Svetainės lankytojas nesutinka su šiomis taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi, Svetainės lankytojas privalo Svetaine nesinaudoti, paslaugų neužsakinėti.
16. Teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, pakeistos taisyklės paskelbiamos Svetainėje ir įsigalioja jų paskelbimo Svetainėje momentu bei nuo jų paskelbimo momento taikomos visų Svetainės lankytojų atžvilgiu. Registruotas Svetainės lankytojas kiekvieną kartą pirkdamas paslaugą privalo patikrinti Svetainės skiltį, kurioje patalpintos taisyklės ir pasitikrinti, ar jų redakcija nepasikeitus. Svetainės lankytojas, nesutikdamas su atnaujintomis taisyklėmis, privalo išsiregistruoti iš Svetainės ir ja nesinaudoti. Svetainės lankytojas po atnaujintų taisyklių paskelbimo toliau besinaudojantis Svetaine ir iš jos neišsiregistravęs tokiais savo veiksmais patvirtina savo sutikimą atnaujintoms Svetainės taisyklėms ir įsipareigoja jų laikytis.
17. Jei kuri nors šių taisyklių sąlyga tampa neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių šių taisyklių sąlygų. Tokiu atveju Teikėjas, jo vardu veikiantys asmenys gali pakeisti negaliojančią nuostatą veiksminga sąlyga, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį teisinį rezultatą kaip ir pakeistoji sąlyga.

IV. SVETAINĖS LANKYTOJŲ DUOMENYS (ASMENS DUOMENYS)

18. Pildydami anketą Svetainėje lankytojai privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis, pagal kuriuos bus sukurtas užsakytas šventinis laiškas. Šventinis laiškas bus sukurtas tik pagal Kliento pateiktus duomenis. Šventinio laiško apimtis ir individualumas priklausys nuo Kliento pateiktų duomenų anketoje išsamumo.
19. Jei pildydamas anketą Svetainėje lankytojas pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius, ne visus prašomus duomenis, atsakomybę už tokių melagingų, netikslių, klaidinančių, ne visų prašomų duomenų pateikimą, įskaitant, bet neapsiribojant atsakomybę prieš trečiuosius asmenis, kitus Svetainės lankytojus, Teikėją prisiima tik pats Svetainės lankytojas. Teikėjas jokiais atvejais neatsako už Svetainės lankytojų anketos pildymo metu ar vėliau pateiktų duomenų tikrumą, klaidų nebuvimą ir pan.
20. Svetainės lankytojams, užsakantiems paslaugą, draudžiama nurodyti tokius (asmens) duomenis, kurie priklausytų kitiems asmenims.
21. Svetainės lankytojas, registruodamasis Svetainėje ir pažymėdamas žymekliu „Sutinku su taisyklėmis“ suteikia Teikėjui teisę naudotis Svetainės lankytojo Teikėjui pateiktais duomenimis (asmens duomenimis) reikalingam šių taisyklių I dalyje ir kitose taisyklių dalyse nurodytiems tikslams pasiekti, Svetainės lankytojui teikiamų paslaugų efektyvumo tikslais.
22. Svetainės anketos duomenys, asmens duomenys tvarkomi tokį laikotarpį, kiek reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
23. Pažymėdamas žymekliu „Sutinku su taisyklėmis“, Svetainės lankytojas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Teikėjo ir šiame skyriuje nurodytų asmenų tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
24. Pažymėdamas žymekliu „Sutinku su taisyklėmis“, Svetainės lankytojas patvirtina, kad jis žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo duomenis (asmens duomenis), tačiau supranta, kad duomenys (asmens duomenys) yra reikalingi Teikėjo teikiamoms pasalugoms suteikti Klientui.

V. ATSAKOMYBĖ. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

25. Svetainės lankytojai, pažeidę šias taisykles, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, sukėlę tretiesiems asmenims žalos atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, šalies, kurioje reziduoja Svetainės lankytojas, įstatymų nustatyta tvarka.
26. Teikėjas turi teisę imtis bet kokių priemonių, kurias jis laiko esant reikalingoms, jei Svetainės lankytojas pažeidžia šias taisykles.
27. Bet kokie ginčai, susiję su Svetaine ar kilę iš lankymosi Svetainėje, sprendžiami Vilniaus miesto teismuose. Sprendžiant ginčus pirmiausia vadovaujamasi šiomis taisyklėmis, o taisyklėse neaptartais atvejais ar aiškinant taisykles bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teise. Ginčų sprendimui teismuose taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

VI. PAGRINDINIAI SVETAINĖS VEIKIMO PRINCIPAI

28. Klientas Svetainėje įkelia informaciją, kurios apimtis tiesiogiai įtakoja gaunamos paslaugos kokybę t.y. laiškas yra išsamus ir individualus atitinkamai pagal pateiktą informaciją anketoje.
29. Užsisakęs paslaugą ir užpildęs klausimų anketą Klientas privalo sumokėti užmokestį už paslaugą į Teikėjui priklausančią sąskaitą iškart užsakant paslaugą. Po to, kai Teikėjas gauna užmokestį, Klientas gauna elektroninį laišką su patvirtinimu apie paslaugos pirkimą
30. Teikėjas garantuoja Klientui, kad jis gaus paslaugą, kurią užsisakė už atitinkamą nurodytą mokestį per nurodytus Svetainėje terminus.

VII. PRISTATYMO SĄLYGOS

32. Norėdamas gauti šventinį laišką Lietuvoje, Klientas privalo užsisakyti paslaugą ir užpildyti pateiktą anketą likus ne mažiau nei 7 dienoms iki datos, kai laiškas turi pasiekti adresatą.
33. Norėdamas gauti šventinį laišką užsienyje, Klientas privalo užsisakyti paslaugą ir užpildyti pateiktą anketą likus ne mažiau nei 21 dienoms iki datos, kai laiškas turi pasiekti adresatą.

Ši svetainė naudoja slapukus, kad užtikrintumėte geriausią patirtį mūsų svetainėje.
Plačiau